سوابق کاری پروژه های برقرسانی

ردیفموضوع قراردادطرف قراردادسال انجام طول شبکه
1برقرسانی به   ایستگاه پمپاز  R5شركت معدني و   صنعتي چادرملو1401500 متر وترانس
2نصب   ترانسفورماتور های 20 کیلو ولتشركت معدني و   صنعتي چادرملو14023 مجموعه ترانس
3برقرسانی به واحد   قراضه چادر ملوشركت معدني و   صنعتي چادرملو14023 کیلومتر
4احداث شبکه ،نصب پست  و   زمینی کردن ورزشگاه شهید سلیمانیشركت معدني و   صنعتي چادرملو14022 کیلومتر
5نصب تراانس افت   ولتاژ شهرستان اردکانشرکت توزیع برق یزد140216 مجموعه ترانس و شبکه
6احداث شبکه روشنایی   و  جابجایی شبکهشهرداری اردکان14016 کیلومتر   روشنایی و ...
7اصلاح و جابجايي شبکه و روستاي نفيس آبادشرکت توزیع برق یزد14018   کیلومتر
8برقرساني به روستاي پتکستان اردکانشرکت توزیع برق یزد14004   کیلومتر
9برقرسانی به اقدام ملي شهرستان اردکانشرکت توزیع برق یزد14013.5 کیلومتر
10احداث شبکه خروجي پست چادرملو اردکانشرکت توزیع برق یزد13982   کیلومتر
11جابجايي تاسيسات برق محور اردکان-چوپانانشرکت توزیع برق یزد13985   کیلومتر
12برقرساني به روستاي ميل سفيد فاز 1شرکت توزیع برق یزد13953   کیلومتر
13برقرسانی به چاه خرم سازان کویرشرکت خرم سازان13973.2   کیلومتر
14برقرسانی به مجتمع شتر اردکانشرکت شتر سرایان139911.6کیلومتر
15برقرسانی به مجتمع گاو شیری اردکانشرکت گاوداران هامون اردکان13995.1کیلومتر
16برقرسانی به مجتمع پرورش گوسفند محمدیهشرکت به پرور سپید دام اردکان13985.5کیلومتر
17برقرسانی به شرکت کیان لعابشرکت کیان لعاب اردکان13973   کیلومتر
3واحد های بنیاد مسکن ساغند فاز 1 و 2شرکت همیاری روستایی14012.3کیلومتر
4برقرسانی به  شهرک بنیاد مسکن   هفتادرشرکت همیاری روستایی13995.2 کیلومتر