سوابق پروژه های روشنایی معابر

ردیفنام قرارد
1احداث شبکه   روشنایی پلیس راه یزد طبس
2احداث شبکه روشنایی بلوار امامزاده   ساغند
3احداث شبکه روشنایی پلیس راه اردکان -پل قطار
4احداث شبکه روشنایی امامزاده   هفتادر
5احداث شبکه روشنایی بلوار اصلی هفتادر
6احداث شبکه روشنایی سایت شهید رضایی نژاد 
7احداث شبکه  روشنایی ورودی عقدا
8احداث شبکه روشنایی مسکن ملی   اردکان
9احداث شبکه   روشنایی وسط بلواری خیابان باهنر اردکان
10احداث شبکه روشنایی وسط بلواری   خیابان صدر اباد اردکان
11احداث شبکه   روشنایی وسط بلواری بلوار بهشتی اردکان