شبکه توزیع برق

  • طراحی و اجرا و مشاوره در رابطه با برق مورد نیاز مشتری براساس آخرین قوانین شرکت توزیع و نظام مهندسی
  • اخذ مجوزهای مورد نیاز از سایر سازمانها جهت امر نیرورسانی
  • تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
  • انجام فعالیتهای حفاری ، کابل کشی شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف
  • ارائه پیشنهاد فنی جهت برق رسانی

  • احداث پستهای کمپکت ، کیوسک

  • تجهیز پستهای برق فشار متوسط و فشار ضعیف
  • نصب ترانسهای هوایی ، زمینی و دفنی

سوابق کاری شبکه های توزیع برق