سوابق کاری پروژه های توزیع برق

ردیفشماره قراردادنام قرارد
1508603سرويس و نگهداري   فاز 3 اردكان
21395/376603برقرساني به روستاي ميل سفيد فاز 1
31395/283603احداث شبکه فشار   ضعيف شهري فاز 2
4446603تعويض تير دداند اردکان
5464603سرويس و نگهداري   عقدا
61395/325603سرويس و نگهداري و اتفاقات عمليات   عقدا / اردکان
71396/346603تعويض سيم با   کابل خودنگهدار / اردکان
81395/455603احداث شبکه پوششي فاز 3
91396/265603بهينه سازي شبکه   هاي فشار متوسط/اردکان
101396/266603نصب ترانس خيابان صدرآباد و بلوار   وليعصر/اردکان
111396/648603احداث شبکه فشار   ضعيف شهري فاز 3/اردکان
121396/532603سرويس و نگهداري / عقدا / اردکان
131397/349603احداث شبکه   پوششي شهري فاز 2 / اردکان
141397/446603اجراي پروژه هاي بنياد مسکن خرانق   اردکان
151397/377603فعاليتهاي سرويس   نگهداري و اتفاقات عمليات و سرويس نگهداري روشنايي معابر ...عقدا/اردکان
161398/384603جابجايي تاسيسات برق محور   اردکان-چوپانان برق اردکان
171398/412603اجراي رفع حريم شبکه   ايفا سرام اردکان
181398/379603بهينه سازي شبکه فشار متوسط (تعويض   کت اوت ،برقگير ،مقره...) اردکان
191398/411603احداث شبکه   خروجي پست چادرملو اردکان
201399/162603اجراي روشنايي معابر ورودي روستاي هفتادر   اردکان
211397/218603تعويض تيرهاي   فرسوده فشار ضعيف شهري فاز يک/اردکان
221399/423603اجراي شبکه پوششي شهري و روستايي   فاز دو اردکان
231399/487603اجراي شبکه   پوششي شهري و نصب و اصلاح ارت شهري و روستايي اردکان
241400/191603اجراي پروژه رفع افت ولتاژ شبکه   فشار ضعيف روستاي انجيرآوند اردکان
251400/101603اجراي پروژه برق   رساني به روستاي پتکستان اردکان
261401/216603احداث شبکه پوششي فشارضعيف شهري   فاز يک شهرستان اردکان
271401/238603اجراي پروژه   اصلاح و جابجايي شبکه و تاسيسات روستاي سيل زده بخش خرانق فاز دو نفيس آباد   شهرستان اردکان
281400/318603اجراي پروژه توسعه و احداث شبکه   پوششي روستايي اردکان
291400/391603اجراي پروژه   مرمت و قالب گيري و تعويض تيرهاي فرسوده روستايي و رينگ فشارضعيف روستايي اردکان
301401/281603انجام فعاليت هاي توسعه و احداث   واحدهاي مسکوني اقدام ملي شهرستان اردکان
31508603سرويس و نگهداري   فاز 3 اردكان331395/283603احداث شبکه فشار   ضعيف شهري فاز 2
34446603تعويض تير دداند اردکان
35464603سرويس و نگهداري   عقدا
361395/325603سرويس و نگهداري و اتفاقات عمليات   عقدا / اردکان
371396/346603تعويض سيم با   کابل خودنگهدار / اردکان
381395/455603احداث شبکه پوششي فاز 3
391396/265603بهينه سازي شبکه   هاي فشار متوسط/اردکان
401396/266603نصب ترانس خيابان صدرآباد و بلوار وليعصر/اردکان
411396/648603احداث شبکه فشار   ضعيف شهري فاز 3/اردکان
421396/532603سرويس و نگهداري / عقدا / اردکان
431397/349603احداث شبکه   پوششي شهري فاز 2 / اردکان
441397/446603اجراي پروژه هاي بنياد مسکن خرانق   اردکان
451397/377603فعاليتهاي سرويس   نگهداري و اتفاقات عمليات و سرويس نگهداري روشنايي معابر ...عقدا/اردکان
461398/384603جابجايي تاسيسات برق محور   اردکان-چوپانان برق اردکان
471398/412603اجراي رفع حريم   شبکه ايفا سرام اردکان
481398/379603بهينه سازي شبکه فشار متوسط (تعويض   کت اوت ،برقگير ،مقره...) اردکان
491398/411603احداث شبکه   خروجي پست چادرملو اردکان
501399/162603اجراي روشنايي معابر ورودي روستاي   هفتادر اردکان
511397/218603تعويض تيرهاي   فرسوده فشار ضعيف شهري فاز يک/اردکان
521399/423603اجراي شبکه پوششي شهري و روستايي   فاز دو اردکان
531399/487603اجراي شبکه   پوششي شهري و نصب و اصلاح ارت شهري و روستايي اردکان
541400/191603اجراي پروژه رفع افت ولتاژ شبکه   فشار ضعيف روستاي انجيرآوند اردکان
551400/101603اجراي پروژه برق   رساني به روستاي پتکستان اردکان
561401/216603احداث شبکه پوششي فشارضعيف شهري   فاز يک شهرستان اردکان
571401/238603اجراي پروژه   اصلاح و جابجايي شبکه و تاسيسات روستاي سيل زده بخش خرانق فاز دو نفيس آباد   شهرستان اردکان
581400/318603اجراي پروژه توسعه و احداث شبکه   پوششي روستايي اردکان
591400/391603اجراي پروژه   مرمت و قالب گيري و تعويض تيرهاي فرسوده روستايي و رينگ فشارضعيف روستايي اردکان
601401/281603انجام فعاليت هاي توسعه و احداث   واحدهاي مسکوني اقدام ملي شهرستان اردکان
611402/117603اصلاح و بهينه سازي (نصب ترانس جهت   رفع افت ولتاژ شهرستان اردکان