تابلوهای برق

  • ساخت تابلو های دیواری ، ایستاده ، سلول و بارانی
  • ساخت تابلو های اتوماسیون پروسسهای صنعتی
  • ساخت تابلوهای حفاظت و کنترل
  • ساخت تابلوهای فشار متوسط و ضعیف در حوزهای مختلف صنعت به صورت فیکس و کشویی
  • ساخت تابلوهای بانک خازن