سیستم ارتینگ

  • برآورد تجهیزات و تعیین قیمت مناسب با استفاده از مواد و تجهیزات مرغوب
  • تعیین مقاومت خاک براساس تستهای مختلف توسط آزمایشگاه مرجع
  • انجام تستهای دوره ای چاه ارت
  • طراحی و برآورد اولیه جهت برقراری سیستم ارت و همبندی
  • مشخص نمودن نوع سیستم ارت ( چاه ، راد ، مش و ....)
  • ایجاد شبکه هم بندی اصلی و فرعی با توجه به شرایط طرح
  • مشاوره ، تهیه و اجرای برق گیر