پروژه های فضا ها و اماکن عمومی

  • طراحی،مشاوره و اجرای روشنایی اماکن ، فضاهای عمومی و معابر
  • مشاوره و خرید لوازم شبکه های روشنایی 
  • انجام آب نماهای عادی و موزیکال
  • راه اندازی بخش تاسیسات آبیاری
  • نصب برج های نور

      سوابق پروژه های روشنایی